Przypominamy, iż sprzedaż towaru oraz świadczenie usług w firmie Texar skierowane jest wyłącznie do przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

W związku z powyższym do umów zawieranych za pośrednictwem naszego serwisu nie mają zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim, z wyjątkiem sytuacji, którym ustawa nadaje takie zastosowanie.

 

Ogólne warunki handlowe serwisu www.texar.eu

§ 1 Definicje

 1. Użyte w Ogólnych Warunkach Handlowych pojęcia oznaczają:
  • Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Texar Bartosz Kościółek, ul. Wesoła 3, 32-065 Wola Filipowska, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 6751251711;
  • Klient – przedsiębiorca działający jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca z serwisu internetowego www.texar.eu i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
  • Serwis Internetowy (Serwis) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.texar.eu, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z usług i składać Zamówienia;
  • Towar– produkty prezentowane w Serwisie Internetowym oraz za pośrednictwem korespondencji meilowej;
  • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Serwisu Internetowego lub innymi środkami komunikacji;
  • Usługa znakowania – usługa polegająca na opatrzeniu zakupionego w Serwisie Towaru wskazanym przez Klienta napisem, logotypem lub innym znakiem graficznym.
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru, sposób i właściwości wykonania Usługi.
  • OWH – niniejsze Ogólne Warunki Handlowe. 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Sprzedawca prowadzi za pomocą Serwisu Internetowego jak również stacjonarnie działalność handlową i sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczpospolitej Polski i terenie Unii Europejskiej. Sprzedaż Towaru i świadczenie Usług skierowane jest wyłącznie do innych przedsiębiorców nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Do umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu nie mają zatem zastosowania przepisy prawa związane z obrotem konsumenckim.
 2. Ograniczenie wynikające z 2.1 nie dotyczą osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabywających Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Za pośrednictwem Serwisu Internetowego Klient może:
  • Dokonać rejestracji i założyć Konto,
  • Zapoznać się z ofertą Sprzedawcy,
  • Dokonać wyceny i zamówienia Towaru
  • Zlecić usługę znakowania Towaru,
  • Dokonać subskrypcji i korzystać z usługi Newsletter.
 4. Aby korzystanie ze Serwisu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • Internet Explorer (Microsoft Edge) z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Firefox  z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Google Chrome  z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
  • Opera  z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
  • Safari  lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
 5. W celu korzystania ze Serwisu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
 6. Niniejsze OWH określają zasady korzystania ze Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem: www.texar.eu oraz zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Serwisu Internetowego.

 

§ 3 Rejestracja i Korzystanie z Konta

 

 1. Klient ma możliwość rejestracji w ramach Serwisu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Serwisu.
 2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych i danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Użytkownik zobowiązany jest podać pełne i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania OWH i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany zostaje Klientowi dostęp do Konta.
 4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
 5. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta.
 6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Serwisu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta OWH, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Serwisie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Serwisu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Serwisu Internetowego,
  • dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Serwis Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • korzystania ze Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami OWH, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 § 4 Usługa znakowania Towaru

 

 1. Klient może zlecić Sprzedawcy Usługę znakowania Towaru polegającej na umieszczeniu na nim wskazanego przez Klienta napisu, logotypu czy innego znaku graficznego.
 2. Klient oświadcza, że ma prawo posługiwać się przekazanym Sprzedawcy projektem graficznym i że nie narusza prawa osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku naruszenie cudzych praw.
 3. Klient, po złożeniu zamówienia, może zlecić Sprzedawcy wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu graficznej wizualizacji znakowanego Towaru. Wizualizacja taka ma jedynie charakter poglądowy i nie daje gwarancji dokładnego odzwierciedlenia jej w realizowanym zleceniu, co Klient w pełni akceptuje i na co wyraża zgodę. Usługa wizualizacji realizowana jest w ramach dokonanego zlecenia i ograniczona jest do przedstawienia przez Sprzedawcę dwóch projektów. Przygotowanie przez Sprzedawcę więcej niż dwóch projektów wizualizacji będzie usługą płatną, na co Klient wyraża zgodę.
 4. Klient odpowiada za poprawność i jakość przekazanego Sprzedawcy napisu, logotypu czy innego znaku graficznego i równocześnie wyraża zgodę na jego wykorzystanie w celu związanym z realizacją usługi.
 5. Klient wyraża także zgodę na ujawnianie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę nazwy handlowej Klienta (w tym stosowanych logotypów), dla celów marketingowych Sprzedawcy (portfolio wykonane realizacje).
 6. Zlecenie znakowania Towaru powoduje, iż przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, a co za tym idzie Klientowi nie przysługuje w takim przypadku prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Dotyczy to zarówno odstąpienia od umowy znakowania towaru, jak i zakupu towaru objętego zleconym znakowaniem.

§ 5 Usługa Newsletter

 

 1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta, a w szczególności informacji o nowościach i promocjach, w tym informacji handlowych.
 2. Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail, a następnie kliknąć przycisk akceptujący zamówienie usługi.
 3. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta.

§ 6 Zawarcie umowy

 

 1. Klient może złożyć zamówienie w Serwisie Internetowym w następujący sposób:
  • poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: biuro@texar.eu .
 2. Ceny Towaru prezentowanego na stronie internetowej Serwisu są przedstawione jako ceny netto, wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny (z wyjątkiem kosztów przesyłki, oraz kosztów usługi znakowania, która podlega osobnej wycenie) o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz na stronie internetowej Serwisu.
 3. Cena Towaru uzależniona jest od jego ilości wskazanej w zamówieniu. Klient w celu zapoznania się z ceną może wybrać odpowiedni próg cenowy w ramach funkcjonalności Serwisu Internetowego. W takim przypadku system przedstawia cenę w stosunku do wybranej ilości zamówienia. Cena ostateczna kształtowana jest jednak wyłącznie na podstawie rzeczywistej ilości zamówionego Towaru i potwierdzana jest każdorazowo przez dział obsługi klienta Sprzedawcy. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów - które nie mogą być podstawą do roszczeń. Prosimy zatem o kontakt z naszymi handlowcami w przypadku braku jakiejś informacji lub jej weryfikacji.
 4. Cena usługi znakowania towaru, na etapie składania zamówienia, przedstawiana jest w sposób poglądowy. O ostatecznych kosztach usługi znakowania Towaru Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu złożonego zamówienia, do którego dołączona zostanie faktura VAT Pro Forma.
 5. Umowa sprzedaży, jak również umowa znakowania Towaru zostaje zawarta po akceptacji przez Klienta przesłanej Faktury VAT Pro Forma oraz po dokonaniu przedpłaty.
 6. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi niezbędnym informacjami.
 7. Klient ma prawo do zamówienia kilku egzemplarzy Towaru (bez znakowania) w celu zapoznania się z jej właściwościami i jakością. Powyższe uprawnienie nie przysługuje w sytuacji korzystania przez Klienta z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
 8. Reklamacji nie podlega towar, w którym rozbieżność rozmiarów, odcieni, gramatury, fasonu itp. przedmiotów nie przekracza +/- 5%, natomiast rozbieżność położenia, dokładność odwzorowania wzoru, kolory i rozmiar znakowania przekracza +/- 10%. Powyższe ustalenia wynikają ze specyfiki procesu znakowania towaru.
 9. W przypadku braku pełnej dostępności produktów u producenta, firma Texar zastrzega sobie prawo do realizacji niepełnego zamówienia i proporcjonalnego rozliczenia się z Zamawiającym.

§ 7 Wykonanie umowy

 1. Klient dokonuje zapłaty za zamówiony towar przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
 2. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Firmy TEXAR niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany. Przyjmując towar od firmy przewozowej,

 3. Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku, gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 4. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia, a następnie w elektronicznym potwierdzeniu.

§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Strony zgodnie postanawiają ustalić rękojmię Sprzedawcy na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.
 2. Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez firmę Texar. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach musza dotrzeć do Sprzedającego w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Do reklamowanego towaru Zamawiający powinien dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady.. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru.
 3. Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa u Sprzedającego czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Sprzedający nie uznaje odstępstw od tej reguły.
 4. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 5. Strony umowy zgodnie postanawiają, że rękojmia za wady Towaru w przypadku korzystania z Usługi jego znakowania zostaje wyłączona.

§ 9 Odstąpienie od umowy

 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nabywająca Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje poza sytuacją zawartą w § 9 pkt 1. niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy Kupujący skorzysta z usługi znakowania Towaru opisanej w § 4 oraz w pozostałych przypadkach przewidzianych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Miejsce zwrotu rzeczy jest tożsame z miejscem siedziby Sprzedawcy.
 5. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (koszty pierwotnej dostawy produktu do Kupującego). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Kupującego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Decyzja co do sposobu, w jaki rzecz zostanie odesłana, zależy od Kupującego.
 8. Termin czternastodniowy, w którym Kupujący może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Kupujący objął Towar w posiadanie. Kupujący ma możliwość skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed wejściem w fizyczne posiadanie Towaru, jednakże złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed objęciem Towaru w posiadanie, nie zwalnia Kupującego od ponoszenia kosztów zwrotu Towaru, jeżeli w/w oświadczenie zostało złożone po wysłaniu do Kupującego Produktu przez Sprzedawcę.

 

§ 10 Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu realizacji Zamówienia lub odpowiedzi na przesłane zapytania.
 2. Sprzedawca daje gwarancję zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze OWH są integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu internetowego i są powszechnie dostępne na stronie www.texar.eu. Klient może je utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. OWH dostępne są w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie ich treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
 2. Sprzedawca dokonując zmian treści OWH zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu. Zmiana OWH nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
 3. W sprawach nieujętych w niniejszych OWH zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby  próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy. Wskazanie właściwości miejscowej sądu nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, nabywających Towar w drodze umowy bezpośrednio związanej z tą działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Data publikacji: 01.01.2021